اعضای واحد پژوهشی

 (دبیر علمی کلیه کمیته‌ها: خانم دکتر حاجی عموشا)

(دبیر اجرایی کمیته ها : خانم رضایی)

 

اعضاء کمیته 

مسئول: آقای دکتر اشکوری

 خانم تقوی – آقای اشکوری- آقای ارضایی – خانم شب تاب – خانم رضایی

کمیته مهارت‌های زبانی

مسئول:  خانم تقوی

 آقای دکتر اشکوری -  آقای ارضایی – آقای رضایی

کمیته آموزش عربی براى اهداف خاص 

مسئول:  خانم دکتر ملایم

 آقای رضایی – خانم دکتر حاجی عموشا -آقای دکتر اشکوری

کمیته صرف ونحو وعلوم بلاغت