زبان ها

واحد پژوهشی آموزش زبان عربی

در این واحد پژوهشی، مطالعات میان رشته‌ای در حوزه آموزش زبان عربی و مباحث مدیریت آموزش مهارت‌ها و دانش‌های زبان عربی صورت می‌گیرد. همچنین چالش‌های موجود در زمینه آموزش زبان عربی، از لحاظ برنامه درسی، مدرسان و زبان‌آموزان در راس امور قرار خواهد گرفت. این واحد پژوهشی تلاش می‌کند تا به مرجعی در زمینه مطالعات زبانی و فرهنگی تبدیل شود و افراد متخصصی را با صلاحیت‌های دانشگاهی و مهارتی در زمینه آموزش زبان عربی برای غیر عرب زبانان، تربیت نماید.