ضرورت واحد پژوهشی

توجیه ضرورت و اولویت برنامه پژوهشی با توجه به سوابق تحقیقاتی در این زمینه در داخل و خارج کشور:

امروزه در آموزش زبان دوم (عربی) از نظر روش‌شناختی آموزش در دوره پساروش به سر می‌بریم، توجه به تربیت مدرسان محور اصل آموزش‌های اکادمیک را تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد در کنار تربیت مدرسان و بحث یاددهی باید به مسائل یادگیری شامل توان، مهارت، علاقه، فعالیت‌های شناختی، سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصی زبان آموزان و ... نیز توجه خاصی معطوف داشت و این امر تنها از مسیر تحقیقات کاربردی میسر می‌شود. از این رو، واحد پژوهشی حاضر با این هدف تشکیل خواهد شد و به لطف خداوند در نظر دارد پژوهش‌های خود را از حالت نظری فراتر برده و به نتایج حاصل از مطالعات میدانی  بر روی جامعه زبان‌آموزان بپردازد.